Y6. Bánh Hỏi Bò Nướng Tàu Hủ Ky  

Grilled beef and bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

 

Y7. Bánh Hỏi Bò Nướng Nem Nướng  

Grilled beef and grilled meatball on tiny rice stick.

 

Y8. Bánh Hỏi Chạo Tôm Nem Nướng  

Shrimp paste and grilled meatball  on tiny rice stick.

 

Y9. Bánh Hỏi Nem Nướng Tàu Hủ Ky  

Grilled meatball and bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

 

Y10. Bánh Hỏi Chạo Tôm    

Shrimp paste on tiny rice stick.

 

Y11. Bánh Hỏi Tàu Hủ Ky    

Bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

 

Y12. Bánh Hỏi Thịt Nướng   

Grilled pork on tiny rice stick.

 $12.95

Y1. Bánh Hỏi Nem Nướng  

Grilled meatball on tiny rice stick.

 

Y2. Bánh Hỏi Chạo Tôm Tàu Hủ Ky  

Shrimp paste and bean curd w/ shrimp  on tiny rice stick.

 

Y3. Bánh Hỏi Tàu Hủ Ky Chả Giò   

Bean curd w/ shrimp and egg roll on tiny rice stick.

 

Y4. Bánh Hỏi Thịt Nướng Nem Nướng 

Grilled pork and grilled meatball on tiny rice stick.

 

Y5. Bánh Hỏi Thịt Nướng Tàu Hủ Ky  

Grilled pork and bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.