Y1. Bánh Hỏi Nem Nướng  8.99

Grilled meatball on tiny rice stick.

 

Y2. Bánh Hỏi Chạo Tôm Tàu Hủ Ky  8.99

Shrimp paste and bean curd w/ shrimp  on tiny rice stick.

 

Y3. Bánh Hỏi Tàu Hủ Ky Chả Giò   8.99

Bean curd w/ shrimp and egg roll on tiny rice stick.

 

Y4. Bánh Hỏi Thịt Nướng Nem Nướng 8.99

Grilled pork and grilled meatball on tiny rice stick.

 

Y5. Bánh Hỏi Thịt Nướng Tàu Hủ Ky  8.99

Grilled pork and bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

Y6. Bánh Hỏi Bò Nướng Tàu Hủ Ky  8.99

Grilled beef and bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

 

Y7. Bánh Hỏi Bò Nướng Nem Nướng  8.99

Grilled beef and grilled meatball on tiny rice stick.

 

Y8. Bánh Hỏi Chạo Tôm Nem Nướng  8.99

Shrimp paste and grilled meatball  on tiny rice stick.

 

Y9. Bánh Hỏi Nem Nướng Tàu Hủ Ky  8.99

Grilled meatball and bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

 

Y10. Bánh Hỏi Chạo Tôm    8.99

Shrimp paste on tiny rice stick.

 

Y11. Bánh Hỏi Tàu Hủ Ky    8.99

Bean curd w/ shrimp on tiny rice stick.

 

Y12. Bánh Hỏi Thịt Nướng   8.99

Grilled pork on tiny rice stick.